Внушение

Частен Детектив Частни разследвания 0 Comments

⚡️ ВНУШЕНИЕ ⚡️

🔎 Въздействие чрез внушение. Под внушение (сугестия) се разбира начин за психологическо въздействие предимно върху емоционалните и волевите процеси, основано на некритично възприемане и приемане от индивида на целенасочена информация, в която няма доказателства, а само готови изводи.
Влиянието чрез внушение цели преди всичко отслабване на критичното възприемане и мислене, основава се по-скоро на въздействие върху чувствата.
Извършва се при намален волеви контрол и се улеснява от неопределеността и несигурността.
🔎 Внушението може да се основава на съдържанието и на формата на дадената информация, или на тяхното съчетание.
🔎 Внушение основано на съдържанието се изразява в съзнателно целенасочено въздействие чрез словото, чрез специфичен подбор и съчетание на аргументи, със засилен емоционален ефект.
🔎 Внушение основано на формата се свързва с начина на поднасяне на съобщението. Значение тук имат както мимиките, жестовете, позите.
🔎 При умелото използване на такива средства за внушение като подходяща интонация на гласа, силни фрази, добре преценени паузи и психологически ударения могат да се внушат определени емоционални състояния у подчинените с цел постигане на целите.
По този начин може да се внушава радост, ярост, еуфория, подчинение, страх и т.н.
🔎 Ефективността на внушението зависи от следните фактори:

💡 Лицето, което оказва влияние неговият социален статус и авторитет;
🔹 волевите и интелектуалните характеристики;
🔹 способност за постигане на успех и внушаване на оптимизъм;
🔹 способност за конструиране на съобщението – аргументиране, емоционални компоненти;
🔹 способност за създаване на допълнителни стимули на въздействие – доверие.

💡 Лицето, върху което се оказва влияние състояние на:
🔹 емоции;
🔹 стрес;
🔹 напрежение;
🔹 страх;
🔹 безнадеждност;
🔹 високата значимост на проблема и положителните очаквания;
🔹 ниска самооценка;
🔹 липса на увереност;
🔹 безкритична вяра в авторитета;

💡 Характера на взаимоотношенията между двете страни.

🔰 Доверете се на най-модерната детективска агенция в България НАС-Груп

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *